Regulamin zawodów

Regulamin

NORDIC&RUN FESTIVAL
ŚCINAWA 2018

Cel zawodów:

Popularyzacja nordic walking i biegania jako uniwersalnej
i aktywnej formy spędzania czasu wolnego dla każdego oraz integracja miłośników nordic walking i biegania z całego kraju.

Termin:

18.02.2018r. (niedziela), biuro zawodów: Ścinawa – Port Ścinawa ul. Rybna
otwarte od 9:30 do 12:00

Organizator:

Stowarzyszenie Osób z Pozytywną Energią Ścinawska Grupa Nordic Walking, RCS Lubin, Klub Sportowy „Start” Ścinawa, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

Współorganizator:

Gmina Ścinawa, Fundacja „Przystań” w Ścinawie

Zasady i warunki uczestnictwa w marszu i zawodach nordic walking:

– w zawodach może wziąć udział każdy, kto opłacił wpisowe
– wpisowe wynosi:

30 zł- “Rywalizacja Miłośników Nordic “-6km,

 15zł- “Rajd Zakochanych w Nordic”-3km

– opłaty wpisowego należy dokonać na numer konta stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Osób z Pozytywną Energią „Ścinawska Grupa Nordic Walking”

Bank Spółdzielczy w Ścinawie numer rachunku bankowego:

94 8669 0001 2035 0353 2908 0001

z dopiskiem: „Organizacja imprezy imię i nazwisko i wybrany dystans”

lub w biurze zawodów
– wpisowe przeznaczone będzie wyłącznie na organizację imprezy – w dniu mistrzostw zawodnik, który przedstawi dowód wpłaty lub uiści opłatę startową w biurze zawodów otrzyma numer startowy ,który jest talonem żywnościowym.
– dzieci, młodzież do lat 18,organizatorzy, współorganizatorzy zwolnieni są
z opłaty wpisowego
– osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uprawiania nordic walking (druk do pobrania w biurze zawodów lub na stronie internetowej: www.festiwal2018.nordicscinawa.pl )
– chęć uczestnictwa w zawodach można zgłaszać poprzez zapisy elektroniczne dostępne na stronach internetowych http://feniks-timing.pl/, www.festiwal2018.nordicscinawa.pl, chodzezkijami.pl  lub bezpośrednio przed zawodami w biurze zawodów;
– każdy zawodnik po podpisaniu oświadczenia o udziale w zawodach
na własną odpowiedzialność, otrzymuje stały numer, którym posługuje się przez cały czas trwania zawodów;
– zgubienie lub zniszczenie numeru startowego należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi zawodów;
– wszystkich zawodników obowiązuję technika marszu nordic walking.

Marsz nordic walking jest to przemieszczanie się krokami do przodu,
z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem utrata kontaktu z podłożem. Podczas marszu używa się specjalnych kijów do nordic walking.

– podczas imprezy będzie możliwość nieodpłatnego wypożyczenia kijków dla najmłodszych miłośników nordic walking, ilość kijków do wypożyczenia jest ograniczona.

-pomiar czasu podczas Rywalizacja Miłośników Nordic “-6km będzie elektroniczny

VII. Forma zawodów:
Zawody będą odbywać się w następujących formach:
1.”MARSZ NAJMŁODSZYCH WIELBICIELI NORDIC”- dystans ok. 500m  – start 12:30
(dzieci do 11 r.ż.)
2.”RAJD ZAKOCHANYCH W NORDIC”- dystans 3km – start 12:40
3.”RYWALIZACJA MIŁOŚNIKÓW NORDIC”- dystans 6km – start 12:35
Kategorie dla „RYWALIZACJI MIŁOŚNIKÓW NORDIC”:
Kobiety, Mężczyźni, Młodzież

-K-12-17                 M-12-17
-K-18-39                 M-18-39
-K-40+                    M-40+
-K-50+                    M-50+
-K-60+                    M-60+

-K-70+                     M-70+

VIII. Nagrody:
W MARSZU NAJMŁODSZYCH WIELBICIELI NORDIC upominki i medale dla wszystkich zawodników.
W ”RAJDZIE ZAKOCHANYCH W NORDIC”- medale pamiątkowe dla wszystkich zawodników oraz nagrody dla wyróżnionych, przebranych uczestników (przebrania hip hopowe,  bo impreza odbywa się pod hasłem HIP HOP REWOLUCJE)
W ”RYWALIZACJI MIŁOŚNIKÓW NORDIC” w każdej kategorii za zajęcie
I – III miejsca nagrody rzeczowe i statuetki.

Postanowienia końcowe:
– podczas zawodów na trasie będą obecni sędziowie, którzy zajmą się oceną poprawnej techniki nordic walking;

– wszelkie kwestie sporne rozstrzyga koordynator imprezy Paulina Wityk-Szumna tel. 797 291 773;

– organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie;

– ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

-regulamin zawodów biegowych = regulamin Biegowego GP Zagłębia Miedziowego dostępny na stronie internetowej www.rcslubin.pl

Kontakt do organizatorów: Paula 797 291 773, Aga 732 869 033